FI
//
SV
//
EN

Nostolava-autojen vuokrauksen yleiset ehdot 23.10.2018

1. Nostotöiden määritelmä ja soveltamisalueet
Näitä nostotöiden yleisiä ehtoja sovelletaan itsenäisen nostolava-autoyrittäjän tai
yrityksen luovuttaessa nostolava-auton kuljettajineen korvausta vastaan tilaajan käyttöön
siten, että nostolava-auton työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa. (Vaikka
säädösviittauksista osa käsittelee rakennustyön turvallisuutta, näitä yleisiä ehtoja
sovelletaan kaikessa nostolava-auton kuljettajineen tapahtuvassa vuokrauksessa).
Näitä ehtoja sovelletaan myös vuokralleantajan vuokratessa muuta liikkuvaa
nostokalustoa tilaajan käyttöön siten, että työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa.
Näissä vuokrausehdoissa käytetään osapuolista jäljempänä nimitystä Tilaaja ja
Vuokralleantaja.

2. Tilaajan velvollisuudet
2.1 Työnjohto ja nostotyön suunnittelu
Tilaaja vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta. Nostotyön valvoja Tilaajan nimeämänä. Vaativat nostot on suunniteltava ja esitettävä ennakkoon kirjallisesti.
2.2 Työskentelyolosuhteet
Tilaaja vastaa siitä, että maapohjan kantavuus, tasaisuus ja liukkaudentorjunta on riittävä nostopaikalla, työmaa-alueella ja käytettävillä teillä.
Tilaajan tulee ennen työn aloittamista tai työn kestäessä, riittävän ajoissa etukäteen
poistaa tai suojata johdot, kaapelit, putkistot ja vastaavat tai merkitä niiden sijainnit selvästi, sekä ilmoittaa Vuokralleantajalle etukäteen mainituista toimenpiteistä.
Tilaaja vastaa siitä, ettei asiaan kuulumattomia henkilöitä, ajoneuvoja, koneita tai
laitteita pääse tai sijoiteta nosturin työskentelyalueelle.
2.3 Pystytystarkastus
Tilaajan työnjohto vastaa siitä, että nostolava-autolle suoritetaan aina
käyttöönotto/pystytystarkastus ennen nostotyön aloittamista.
2.4 Aputyöt ja tarvikkeet
Nostotyön edellyttäessä tarvikkeita tai aputyötä, kuten näyttömiehiä ja taakankiinnittäjiä, niiden hankinnasta ja kustannuksista vastaaTilaaja.
Tilaaja vastaa myös taakan kiinnittämisestä ja muun hankkimansa aputyövoiman
toimenpiteistä sekä hankkimiensa nostoapuvälineiden ja tarvikkeiden kunnosta ja
määräystenmukaisuudesta.
2.5 Korvaus tilauksen peruuttamisesta
Mikäli Tilaaja peruuttaa nosturitilauksen ilman ylivoimaista estettä, on Tilaaja velvollinen korvaamaan perumisesta Vuokralleantajalle aiheutuneen vahingon. Jollei toisin näytetä vahinko määräytyy näiden ehtojen kohdan 4.1. mukaisesti.
Tilauksen peruminen edellisenä päivänä klo 13.00 jälkeen antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa kaksi tuntia tilatun koneen tuntiveloitushinnalla.
Jos tilaus perutaan saman päivän aikana, Vuokralleantaja on oikeutettu veloittamaan neljä tuntia tilatun koneen tuntiveloitushinnalla.
2.7 Lentoestelupa
Tilaaja vastaa lentoesteluvan hakemisesta ja kustannuksista. (Ilmailulaki 159 §, 1242/05)

3. Vuokralleantajan velvollisuudet
3.1 Kuljettajan pätevyys
Nostolava-auton kuljettajalla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys laitteen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.
3.2 Määräysten noudattaminen
Nostolava-auton kuljettajan on työssään noudatettava Tilaajan työnjohdon antamia määräyksiä ja ohjeita. Nostolava-auton kuljettajan osallistuminen Tilaajan velvollisuutena oleviin toimiin ei vähennä Tilaajan vastuuta, vaan nostolava-auton kuljettaja toimii tällöin Tilaajan lukuun ja vastuulla.
Nostolava-auton kuljettajan on suoritettava työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen.
3.3 Nosturi
Vuokralleantaja toimittaa Tilaajan ilmoittamien tietojen perusteella Tilaajan hyväksymän nostolava-auton sovittuna ajankohtana Tilaajan työnjohdon käyttöön.
Vuokralleantaja vastaa, että nostolava-auto työhön käytettävine varusteineen ja
nostoapuvälineineen on asianmukaisessa työkunnossa ja että se täyttää voimassa olevat liikenne- ja työturvallisuusmääräykset.
3.4 Työaika
Nostolava-auton kuljettaja tulee työkohteeseen Tilaajan ilmoittamana ajankohtana, jos muuta ei ole sovittu ja noudattaa Tilaajan työkohteessa käytössä olevaa työaikalain mukaista säännöllistä työaikaa.

4. Vahinkovastuu
4.1 Tilaajan vahinkovastuu
Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden suorittamatta jättämisestä Vuokralleantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista, ellei Tilaaja osoita toimineensa moitteettomasti.
Tilaajasta johtuvasta syystä vahingoittuneelle nosturille aiheutuvan keskeytyksen ajalta Tilaaja on velvollinen maksamaan sovitun tuntivuokran vähennettynä säästyneillä käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksiin luetaan kuuluviksi poltto-ja voiteluaine- sekä korjaus- ja huoltokustannukset.
4.2 Vuokralleantajan vahinkovastuu
Vuokralleantaja vastaa aiheuttamistaan välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, mikäli Vuokralleantajassa tai tämän palveluksessa olevassa henkilössä osoitetaan tuottamus. Vuokralleantaja ei vastaa vahingon seurauksena syntyvästä välillisestä vahingosta (välillisen vahingon määrittely kauppalain 67 §:ssä, 355/87). Vuokralleantaja ei vastaaniistä vahingoista ja haitoista, joita välittömästi tai välillisesti aiheutuu Tilaajalle sen johdosta, että nostolava-auton rikkoutumisen, kaatumisen tai vastaavan seurauksena syntyy työkeskeytyksiä tai muita vastaavia häiriöitä työnsuoritukselle.
Vuokralleantajan vastuu Tilaajalle aiheutuneista vahingoista on enintään kaksi kertaa nostotyöstä sovitun korvauksen suuruinen, kuitenkin korkeintaan seitsemäntoistatuhatta (17.000) euroa.
4.3 Vastuuvakuutus
Vuokralleantajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta mainittu. Vuokralleantaja on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen laadun ja laajuuden.

5. Maksuperusteet ja -ehdot
5.1 Tuntivuokra
Tilaaja maksaa Vuokralleantajalle korvauksena nostolava-auton suorittamasta työstä työajalta tuntivuokran, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra maksetaan ajalta, jolloin
- nostolava-auto tekee Tilaajan osoittamaa työtä,
- nostolava-auton tuentaan ja ajokuntoon saattaminen,
- nostolava-autoa siirretään Tilaajan työkohteessa tai eri työkohteiden välillä,
- nostolava-auton nostoapuvälineitä tai työvälineitä vaihdetaan Tilaajan osoittaman tehtävän toteuttamiseksi tai
- nostolava-autoa ei voida säännöllisenä työaikana käyttää työkeskeytyksien, sääesteiden tai muiden
syiden takia, mikäli työkeskeytykset eivät aiheudu Vuokralleantajasta.
Työaikaan ei lueta nostolava-auton huolto- ja korjausaikaa.
Vuokraussuhteen ollessa jatkuva, maksetaan tuntikorvaus aina vähintään työvuoron kahdeksan (8) tunnin kokonaisajalta. Alkavalta tunnilta maksetaan koko tuntivuokra.
5.2 Nostoapuvälineet
Nostolava-auton vuokra ei sisällä nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineistä ja niiden käytön korvauksesta on sovittava tapauskohtaisesti.
5.3 Aputyöt ja tarvikkeet
Nostolavan työkohteeseen siirtämisen, liikkumisen työkohteessa tai pystytyksen edellyttäessä lavojen, tukilevyjen tai vastaavien käyttöä, voi näiden hankinta tapahtua Vuokralleantajan toimesta Tilaajan suorittaessa niistä vuokralleantajalle erillisen korvauksen (katso ehtojen kohta
2.5).
5.4 Nostolava-auton siirrot
Nostolava-auton siirrosta Tilaajan työkohteeseen ja työkohteesta takaisin maksetaan aina joko tuntivuokra tai kilometrikorvaus.
- Mikäli nostolava-auton, sen osia, varusteita, lavoja, tukilevyjä tai nostoapuvälineitä kuljetetaan Tilaajan työkohteeseen ja sieltä pois erillisellä kuljetusvälineellä, maksaa Tilaaja tästä aiheutuvat kustannukset.
Mikäli nostolava-auton pystytyksessä ja purkamisessa tarvitaan apumiehiä tai
vastaavia, maksaa Tilaaja näistä syntyneet kustannukset.
Mikäli nostolava-auton siirtyminen edellyttää erikoiskuljetuslupaa, maksaa Tilaaja lupamaksun ja lupaehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.
5.5 Yli- ja sunnuntaityöt
Mikäli yli- eikä sunnuntaityökorotuksista tai viikkolepokorvauksista ole etukäteen sovittu, maksaa Tilaaja näiden ajalta kuljettajan yli- tai sunnuntaityökorotuksen tai
viikkolepokorvauksen kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan laskettuna sosiaalikuluineen.
5.6 Maksuehdot
Tilaaja on velvollinen suorittamaan Vuokralleantajalle esitettyä laskua vastaan maksut 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Ellei viivästyskorosta muuta ole sovittu, yliajalta Tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron.

6. Työtä koskevat erillismääräykset
6.1 Oikeus kieltäytyä tehtävästä
Nostolava-auton kuljettaja on oikeutettu kieltäytymään tehtävästä, josta hän harkitsee ilmeisesti olevan seurauksena vahinkovaaraa joko hänelle itselleen, nostolava-autolle, Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle.
6.2 Nostolava-auton säilytys
Tilaajan on tarvittaessa osoitettava työmaalta tai sen läheltä paikka, jossa nostolava-autoa voidaan työn ajan säilyttää. Tilaaja ei vastaa vartioinnista.
6.3 Sopimuksesta poikkeavat tehtävät
Nostolava-auton käyttämisestä sopimuksesta poiketen eri työmailla tai olennaisesti erilaisissa tehtävissä on sovittava erikseen.

7. Sopimusta koskevat erillismääräykset
7.1 Ylivoimaiset esteet sopimuksen toteuttamisessa
Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, joka on Tilaajasta tai Vuokralleantajasta riippumaton ja joka oleellisesti estää, vaikeuttaa tai viivästyttää sopimuksen täyttämistä. Myös lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan tätä sopimusehtoa sovellettaessa ylivoimaiseksi esteeksi. Sääeste ei ole tässä tarkoitettu ylivoimainen este siltä osin kuin se on mainittu ehtojen kohdassa 5.1.
Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sellaisen ylivoimaisen esteen
ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa sopijapuolelle eikä ole hänen itsensä
tuottamusta. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
7.2 Riitakysymysten ratkaiseminen
Nostolava-auton vuokrausta koskevan sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, on jätettävä Vuokralleantajan kotipaikkakunnan alioikeuden ratkaistaviksi.

Miten voimme olla avuksi?

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi henkilönostimet niin pienistä saksilavoista suuriin nostolava-autoihin! Soita numeroon +358 400 523844 
tai
Pyydä tarjous